گالری

پرس 1000 تن
پرس نیمه سنگین
إخیره مواد اولیه
لیفتراک
خروج محصولات
پرس ضربه ای 500 تن
خط رنگ پودری